top of page

Privacyverklaring

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer ernstig en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Ik houd me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten).

De persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Gerdy Nerincx, Ijsbroekstraat 40, Schendelbeke, en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Persoonsgegevens die ik verzamel

Wanneer je online het contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die jij zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

· Voor- en achternaam;

· E-mailadres;

· Telefoonnummer

Gebruiksdoel van persoonsgegevens

Ik verzamel deze gegevens om contact op te nemen met u als client (bellen of e-mailen) om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Het delen van gegevens met anderen

Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Ze kunnen enkel worden gedeeld met anderen na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming, wanneer dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. huisarts of andere hulpverleners met wie u een behandelrelatie hebt). Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Bewaartermijn van gegevens

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en conform de mogelijk wettelijke bepaling voor het bewaren van bepaalde documenten.

 

Beveiliging van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Rechten als cliënt

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

bottom of page